VeloA > 

Voorwaarden

VeloA is een handelsnaam van SMQ Consultancy. De algemene voorwaarden van SMQ Consultancy zijn voor alle overeenkomsten van kracht.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Solution for Management Questions Holding BV, en/of de aan haar gerelateerde werkmaatschappijen Solution for Management Questions BV, SMQ Detachering BV, SMQ IT BV, SMQ Noord BV en SMQ Zuid BV (hierna allen te noemen “SMQ”) goederen en/of diensten levert. Afwijkingen op deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden volledig en onverminderd van kracht blijven.

1.4 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van kracht totdat SMQ opdrachtgever schriftelijk aangepaste leverings- en betalingsvoorwaarden doet toekomen. Opdrachtgever heeft daarbij het recht de nieuwe algemene leverings- en betalingsvoorwaarden niet te accepteren voor wat betreft de afwijkingen ten opzichte van deze, mits dit schriftelijk en binnen vier weken aan SMQ kenbaar wordt gemaakt.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn van kracht tot twee (2) maanden na offerte- of aanbiedingsdatum, tenzij SMQ in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

2.2 Na overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn houdt SMQ zich het recht voor de prijsaanbieding, offerte of aanbieding in te trekken en/of aan te passen.

2.3 De kosten worden bepaald door de in de offerte of aanbieding genoemde omvang van de werkzaamheden waarbij wordt uitgegaan van het tijdig en juist verschaffen van alle benodigde gegevens. Tenzij met de opdrachtgever schriftelijk anders wordt overeengekomen, worden de werkzaamheden door SMQ uitgevoerd op basis van deze gegevens.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht SMQ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5 Wijzigingen in de aard of omvang van de uit te voeren opdracht zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De hieruit voortvloeiende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is weergegeven, inclusief reis- en verblijfkosten.

3.3 Indexering van offerte- en aanbiedingsprijzen wordt voor het eerst toegepast per de datum die in de offerte of aanbieding is genoemd.

3.4 Het aanpassen van de loonkosten geschiedt op basis van de CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, sector particuliere bedrijven. Het aanpassen van deze en de overige kosten geschiedt maandelijks op basis van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie zoals vastgesteld door het CBS.

3.5 Alle facturen dienen door opdrachtgever binnen 14 werkdagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3.6 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn, zoals bedoeld in artikel 3.5, betaald, is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over de openstaande bedragen 2% rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

3.7 Indien opdrachtgever, ook na ingebrekestelling, nalaat de facturen te voldoen, kan SMQ BV de vordering uit handen geven. In dat geval is opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens de buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten verschuldigd (waaronder in ieder geval begrepen alle kosten van externe deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten), welke verband houden met de inning van de vordering. De hoogte van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totale te vorderen bedrag.

3.8 In het geval van een offerte of aanbieding waarbij sprake is van verrekening middels uurtarief op nacalculatie, is SMQ gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving de uurtarieven aan te passen. De aangepaste tarieven zullen gelden vanaf de in de kennisgeving genoemde datum, met dien verstande dat deze datum ten minste één (1) maand na de dagtekening van de kennisgeving dient te liggen.

3.9 Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een aanpassing van de uurtarieven, zoals bedoeld in artikel 3.8, is opdrachtgever gerechtigd om binnen zeven werkdagen nadat SMQ de aanpassing van de uurtarieven kenbaar heeft gemaakt, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving door SMQ genoemde datum waarop de aanpassingen in werking zouden treden.

3.10 Na gunning van de opdracht aan SMQ zal er, bij aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, een voorschotnota van 25% over de totaal begrote kosten worden ingediend bij opdrachtgever. Vervolgens zal er elke twee maanden een vervolg-voorschotnota van 10% over de totaal begrote kosten worden ingediend bij opdrachtgever. Na afronding van de overeengekomen werkzaamheden zal de eindnota worden ingediend bij opdrachtgever.

3.11 Bij het gunnen van een opdracht aan SMQ BV op basis van een abonnement, vindt 50% van de betaling plaats bij aanvang van de werkzaamheden en 50% halverwege de afgesproken termijn, waarbinnen de werkzaamheden plaats vinden.

3.12 Indien sprake is van kortlopende opdrachten, zullen de in artikel 3.10 genoemde percentages worden aangepast. Dit zal uitdrukkelijk in de offerte en/of aanbieding worden vermeld.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle door SMQ aan opdrachtgever geleverde zaken, blijven eigendom van SMQ totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met SMQ gesloten overeenkomsten is nagekomen.

4.2 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, systeemontwerpen e.d. die door SMQ aan de opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij SMQ.

4.3 Indien opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens SMQ is SMQ gerechtigd de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan opdrachtgever geleverde zaken zonder rechtelijke tussenkomst terug te nemen.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 SMQ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SMQ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SMQ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SMQ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SMQ zijn verstrekt, heeft SMQ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 SMQ is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard ook, doordat SMQ is uit gegaan van door de opdrachtgever of door derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De hieruit voor SMQ voortvloeiende kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SMQ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Indien door SMQ of door SMQ ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.7 Opdrachtgever vrijwaart SMQ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien blijkt dat de werkzaamheden voor wat betreft aantallen en/of omvang meer dan 25% afwijken van de in de offerte of aanbieding gehanteerde uitgangssituatie, behoudt SMQ zich het recht voor de prijsaanbieding, offerte of aanbieding naar evenredigheid van de werkzaamheden aan te passen, hetzij op een andere wijze in overleg te treden met opdrachtgever om de nieuwe situatie af te stemmen. Een hiervoor bedoelde aanpassing wordt schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar gemaakt.

7. Aansprakelijkheid

7.1 SMQ is aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een aantoonbare tekortkoming van SMQ in het nakomen van haar contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever, echter uitsluitend binnen de grenzen als in lid 2 van dit artikel bepaald, en op voorwaarde dat SMQ door opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en er aan SMQ een redelijke termijn is gegund om de opdracht alsnog na te komen. De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde diensten van SMQ aan de opdrachtgever, heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

7.2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheden zijn als volgt beperkt: a. directe schade wordt slechts vergoed tot maximaal het factuurbedrag dat door SMQ in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht, doch zal nimmer meer dan € 250.000,-- per aansprakelijkheidsstelling bedragen; indien er sprake is van een abonnement zal het factuurbedrag worden bepaald op de gefactureerde omzet in het betreffende jaar. b. indirecte schade, daaronder begrepen schade ontstaan door het verloren gaan van gegevens, of het verloren gaan van, of vermindering van de integriteit van gegevens en de gevolgen daarvan alsmede kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade wegens door SMQ gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt, wordt in het geheel niet vergoed. c. schadeclaims dienen, op straffe van verval van de aansprakelijkheid van SMQ voor de betreffende schade, onverwijld, doch in elk geval binnen zes maanden na afronding van de werkzaamheden volledig en schriftelijk bij SMQ te worden ingediend.

7.3 Behoudens omstandigheden die niet aan SMQ redelijkerwijs kunnen worden toegerekend, moet de opdracht worden uitgevoerd binnen de met de opdrachtgever afgesproken termijn. Tenzij door partijen uitdrukkelijk is overeengekomen betreft dit geen fatale termijn, zodat voor het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Op de aansprakelijkheid van SMQ wegens overschrijding van deze termijn is dit artikel ook van toepassing.

7.4 Indien SMQ op het bepaalde in dit artikel een beroep zou moeten doen, kunnen de eventueel aangesproken personen belast met de uitvoering van de opdracht van SMQ daar eveneens een beroep op doen, als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

7.5 De aansprakelijkheid van SMQ eindigt 1 jaar na afronding van de werkzaamheden waar de opdracht betrekking op heeft.

8 Vrijwaring

8.1 De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst verplicht SMQ te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en is aansprakelijk voor alle schaden en kosten die daarmee samenhangen danwel daaruit voortvloeien.

8.2 Opslag en transport van materialen en gegevensdragers van opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

9. Overmacht

9.1 Geen van beide partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien sprake is van een overmachtsituatie zal de partij die door de overmacht wordt getroffen hierover zo spoedig mogelijk in overleg treden met de andere partij.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SMQ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SMQ niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SMQ worden daaronder begrepen.

9.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. Voor het overige zullen partijen elkaar ter zake van een beëindiging van de overeenkomst op grond van overmacht niets verschuldigd zijn.

10. Niet-overname personeel

10.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met SMQ, medewerkers van SMQ of van ondernemingen waarop SMQ ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Per geconstateerde overtreding is de opdrachtgever aan SMQ een onmiddellijk opeisbare, niet voor compensatie vatbare boete verschuldigd van € 20.000,-. Daarnaast kan een schadevergoeding gevorderd worden uit hoofde van wet of overeenkomst.

11. Overige bepalingen

11.1 Eventuele klachten, zowel ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst als ten aanzien van het bedrag van de factuur, dienen binnen 10 dagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven te gebeuren.

11.2 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever nooit van zijn betalingsverplichting.

11.3 Indien SMQ soft- en/of hardware leveringen verricht, zijn op deze leveringen de Algemene Voorwaarden van de federatie van Nederlandse brancheverenigingen voor Informatie-technologie (FENIT), zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nr. 60/2003. De opdrachtgever wordt geacht deze voorwaarden te kennen. Indien de opdrachtgever hier uitdrukkelijk om verzoekt zal SMQ haar onverwijld in het bezit stellen van deze voorwaarden. De voorwaarden liggen tevens ter inzage op het kantoor van SMQ te Hengelo (O).

11.4 Op elke overeenkomst tussen SMQ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.5 Deze algemene voorwaarden van SMQ kunnen verkort worden aangehaald als AVSMQ12-2005 11.6 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede.

Hengelo, december 2005

De mensen van VeloA

Daniël Prins

"Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets. Daarnaast betekent fietsen voor mij vrijheid, en soms vallen...

Komende vanuit de 'harde' economische kant, is structuur (in onze metafoor het kleine tandwiel) mij met de paplepel ingegoten. Dit neemt niet weg dat cultuur een kritische succesfactor is. Hierbij staan een open en oprechte communicatie, over waar je als gemeentelijke organisatie naartoe wilt 'fietsen' centraal. Voor het samenspel tussen structuur en cultuur zet ik mij graag in!"

"Fietsen is voor mij een samenspel tussen mens en techniek. Immers zonder deugdelijke fiets geen vooruitgang, zonder het denkvermogen van een mens geen fiets."


Marten ten Kleij

“Mijn drijfveer ligt in de menselijke kant van organisaties, wat ook naar voren komt vanuit mijn kennis en ervaring. Een sterke samenhang tussen Cultuur en Structuur die ook sterk vertegenwoordigd is in het karakter van VeloA.

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond en mijn sociale vaardigheden en kennis sta ik klaar om organisaties te ondersteunen en te adviseren bij organisatieveranderingen, het implementeren van nieuwe werkwijzen, het meekrijgen van medewerkers en het coachen van teams en organisaties. Op verschillende niveaus en vanuit diverse invalshoeken!”

“Mijn drijfveer ligt in de menselijke kant van organisaties, wat ook naar voren komt vanuit mijn kennis en ervaring. Een sterke samenhang tussen Cultuur en Structuur die ook sterk vertegenwoordigd is...


Bas Donkers

"Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te specialiseren in evaluatie en verandermanagement.

Een prachtige uitdaging is het om alle actoren die zich bevinden in uw domein te bewegen in de juiste richting. Daar is structuur en cultuur voor nodig. Graag ondersteun ik uw organisatie bij het optimaliseren en verbinden van deze twee factoren."

Tel "Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde en in de praktijk heb ik geleerd dat verandering in het publieke domein een uitdaging kan zijn. Daarom koos ik ervoor mij te specialiseren in...


Eline Albers

"Met structurele en vooral ook culturele verschillen tussen organisaties is het van wezenlijk belang om deze vraagstukken goed te begrijpen. Dit gegeven stond tijdens mijn studie Bedrijfskunde centraal en past bovendien perfect in het plaatje van VeloA"

"Effectiviteit is het sleutelwoord binnen organisaties: met minder middelen juist meer werk verzetten. Dat is als op een zwaardere versnelling hetzelfde aantal omwentelingen maken. Natuurlijk gaat dat gepaard met de nodige problemen en uitdagingen. Om al mijn activiteiten met mijn studie Bedrijfskunde te combineren was effectiviteit het allerbelangrijkste in de laatste vier jaar, iets wat ik nu mooi tijdens mijn werk kan toepassen"

"Met een achtergrond in Bedrijfskunde heb ik oog voor structuur- en cultuurverschillen tussen organisaties. Voor mij staat méér doen met minder middelen voorop."


Frederik Kroekenstoel

De afgelopen jaren heb ik mezelf tijdens mijn opleiding en stages kunnen ontwikkelen op het gebied van advies. Hierbij heb ik samengewerkt met diverse partijen van verschillende niveaus. Ik heb geprobeerd de structuur, maar ook de mens centraal te stellen. Als junior consultant bij VeloA ondersteun ik bij organisatieveranderingen, en op basis daarvan formuleer ik een advies. Daarbij probeer ik zo veel mogelijk ervaring op te doen.

E-mailLinkedinTel De afgelopen jaren heb ik mezelf tijdens mijn opleiding en stages kunnen ontwikkelen op het gebied van advies. Hierbij heb ik samengewerkt met diverse partijen van verschillende...


Arjen Bakker

“Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat Cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Houding en gedrag van medewerkers, leidinggevenden en teams zijn bepalend voor het succes.

In mijn loopbaan werkte ik aan het beïnvloeden en borgen van houding en gedrag binnen organisaties. Hierbij heb ik gezien dat je processen kunt versnellen als de componenten Cultuur en Structuur goed op elkaar zijn afgestemd. Net als bij een racefiets is het belangrijk dat je voor het juiste verzet kiest.”  

"Mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar, is dat cultuur binnen organisaties een cruciale rol speelt. Als trainer/coach houd ik me bezig met het positief beïnvloeden en borgen van houding en gedrag."


Willem Jan Ritmeester

“Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer ben ik het beste te beschrijven. Ik zorg dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Op deze wijze heb ik vele projecten succesvol afgerond. 

Als interimmanager, informatieadviseur en projectmanager heb ik veel kennis opgedaan van proces- en zaakgericht werken. Ik sta klaar om mijn kennis met u te delen.”

"Als een toegankelijke persoonlijkheid en een bruggenbouwer zorg ik ervoor dat mijn doelen worden gehaald op basis van samenwerking, niet door confrontatie. Ik sta klaar om mijn kennis met u te...


Harry Meeuwsen

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen, en dan specifiek op het brede terrein van bedrijfsvoering. Met name de bestuurlijk-politieke insteek en de haalbaarheid van voorstellen vind ik erg interessant. 

Bij het doorvoeren en realiseren van veranderingen, in welke vorm dan ook, is het van belang de juiste versnelling te kiezen. De relatie tussen Cultuur en Structuur, zoals die in VeloA verankerd is, is daarbij van groot belang en dit spreekt mij enorm aan.”

“Mijn kennis en ervaring heb ik gedurende mijn carrière vrijwel volledig kunnen inzetten bij overheidsinstellingen."


Actueel

Zaakgericht werken: hoe krijg je je medewerkers mee?

Steeds meer organisaties gaan over op zaakgericht werken: projectmatig werken, gericht per zaak zorgt voor uniform klantcontact. Een vernieuwing en verbetering van werkwijze, dat zou in principe moeten zorgen...

Combineren van senior Daniël en junior Annebel bleek een schot in de roos: “Het gaat om de juiste energie.”

De juiste mensen op de juiste plek is een van de belangrijkste aspecten van bedrijfsvoering. Toen een collega van team Informatiebeveiliging bij het Bedrijfsbureau van Omgevingsdienst regio Utrecht met...

Cybercriminaliteit biedt volop kansen

Een intrigerende titel, zeker als je bedenkt dat we ons in de Week van de Veiligheid bevinden. Maar: hoezo kansen? Cybercriminaliteit is toch vooral iets waar we ver weg van willen blijven en zoveel mogelijk...

Bent u écht AVG-proof?

Door Bas Donkers, AVG-adviseur VeloA. Sinds vier maanden is de AVG een feit: Of u nu MKB’er bent, of gemeente, school, multinational of woningcorporatie: sinds 25 mei 2018 moet iedereen voldoen aan de nieuwe...